返回列表 發帖
感謝9 v$ z0 B  V0 k& w9 }% a8 H' m
' ~' C2 O4 N3 Z' T7 l
龍潭陳先生 購買30個
幽靈水族

TOP

感謝/ |3 t8 l% R0 T0 Y- i, l0 ^  ?
6 R" |/ s1 o3 P. A* T, A
台中袁先生 購買2個
幽靈水族

TOP

感謝* V6 d6 z' D! J$ w8 \; {# n
$ b0 ^7 O+ E/ K' c1 e1 }2 @( a
梧棲李先生 購買5個
幽靈水族

TOP

感謝2 Z" s* [7 f3 |0 S  Z- h1 w

1 l1 V, Q. G! V8 Y# N" n# M台南葉先生 購買2個# z7 H+ r3 E8 h) v/ ?3 i
3 Q1 _4 h8 F: N& X- t7 c
幽靈水族

TOP

感謝
% Z) I9 I0 p9 }3 S  Q0 D3 ~* q
2 O& e7 n! U7 q2 L) N* }高雄柯先生 自取6個
幽靈水族

TOP

感謝
6 w; x( d- o' z
% K  y- X: }. R- |
花蓮陳先生 購買20個

TOP

感謝
. B% B( T4 h) [4 z0 X5 j
, M8 l" O6 k/ J3 M1 J6 ?3 w3 _台南洪先生 購買5個
3 R, Y2 N( e7 h0 r! n仁德王先生 購買1個

9 {: m/ w+ {6 A0 K1 h  s新莊游先生 回購2個
$ p4 [. ~1 Y& l9 X' Y5 F7 P% P& A

TOP

感謝
7 X5 e0 v6 s  q* |% ]# K2 ?& G
- x4 C/ F$ P& J2 o4 X4 U% d: g大甲劉先生 購買2個

TOP

感謝7 y8 b3 u- A* O7 s; i
: g; |. i& j8 G8 V
高雄葉先生 回購2個. x. B, k: g" b8 k
永和李先生 購買3個
( T1 o7 h2 l  _4 x
大里林先生 購買2個

TOP

感謝8 {$ N3 \3 [* W, x

. b( N  w: ?, Y1 H5 J台南蔡先生 購買5個

TOP

感謝0 p* k5 M5 M  u' U$ p
3 R" ?8 ]( U! U. X4 S
中壢陳小姐 購買6個
" w7 U' e; G+ e# n) Q- G6 L# S2 i
$ z: |! b5 W+ E9 M9 ~% J

TOP

感謝  T5 J9 |, A3 G1 h- z# V: @7 }
9 j# @7 I2 X+ \, V1 l* X
新店莊小姐 購買2個" B: O3 s. U1 Y) J8 H
高雄蔡先生 回購6個* ^" G& d! y; i# b
- X' b4 k% m5 d7 r+ S

TOP

感謝, m  `, V# G$ K# h" c' u/ x

: _$ u4 `9 R, \2 N3 _觀音吳先生 購買5個% x0 }7 s/ P3 l0 x' U
蘆竹劉先生 購買2個: [/ j& |7 Y7 e9 ]# C* _! F: L, j7 Y: N
台中梁先生 購買3個

TOP

TOP

TOP

TOP

TOP

返回列表