返回列表 發帖
感謝( u% e, S0 S& N7 ?) Y
1 N/ r6 H( V2 m/ N* H! k
龍潭陳先生 購買30個
幽靈水族

TOP

感謝! Q. _, T1 G7 V6 h/ B' x: v
% v  u0 i( n! Y
台中袁先生 購買2個
幽靈水族

TOP

感謝+ h! q! T% W1 W' g! Q& S: W& v

/ Y( u/ e( _6 W. {3 {梧棲李先生 購買5個
幽靈水族

TOP

感謝! Q8 a! g. n# O8 w4 j) o

& ?6 \) z) k* g7 n# L+ c( t$ C台南葉先生 購買2個
! f( }  f1 ?# Y2 W
, s9 z+ c. c  l* c8 U
幽靈水族

TOP

感謝2 H' Z; P% }5 l1 I
$ ~6 d) [+ W1 E* j- n# a# A
高雄柯先生 自取6個
幽靈水族

TOP

感謝
2 z/ u- L5 m, \9 @' c: W0 {: v& k" B
+ |( G5 x8 _! b) J
花蓮陳先生 購買20個

TOP

感謝: v. w3 r; c6 L5 ~& Q; Q0 I

- }4 Q2 ~/ v# H. u- z8 A台南洪先生 購買5個
8 |# U# C0 O; a4 ^% R仁德王先生 購買1個

( l* c9 }) N0 g+ d' h) f0 t新莊游先生 回購2個9 j6 h6 Z) T( J3 }' x

TOP

感謝
3 p) l- J, t. K: _- F" E2 f4 O. a" ]/ V9 ~6 v/ d7 O8 d6 ]
大甲劉先生 購買2個

TOP

感謝, X7 T, h+ ?/ M3 W" r9 J$ @6 W% Y- O
9 V" v3 Q. q# J- V8 e
高雄葉先生 回購2個) a7 ]0 w. ~/ W. S7 A
永和李先生 購買3個
" V: r. t, r$ g: Z, \2 C( z. I
大里林先生 購買2個

TOP

感謝; E! V; q6 Y- M1 @+ }5 x
/ t4 v1 B$ ^: |+ L, Z; L6 i
台南蔡先生 購買5個

TOP

感謝
3 h! Z; p' ^* s( f# j0 s6 O0 n7 E6 V8 ^! i
中壢陳小姐 購買6個
, H) E( F; R! n

3 N& P3 r- N' e! l$ T" s

TOP

感謝8 q+ ~7 N2 }8 N& o( K
* r4 ~0 w. F, E
新店莊小姐 購買2個
/ l8 j( Y) ?' c7 Q高雄蔡先生 回購6個
2 s" ]  q, r; n/ d3 `
& a) `# l/ T' C- x

TOP

感謝$ H+ h; \# M8 E# e+ }" A& h

$ ?) p1 p9 h4 ?1 _) B觀音吳先生 購買5個
( j4 a7 b1 [% }+ W7 {: y蘆竹劉先生 購買2個
. P& G% G/ W) J. T7 S1 Q& ?台中梁先生 購買3個

TOP

TOP

TOP

TOP

TOP

返回列表