返回列表 發帖

* K3 z. s$ c$ _/ ^( x; }/ G" I* t) _. w

+ h# M4 ]) d& [( f. q* A準備上台表演# x! m5 x) j) ^. H9 S* @; u
; T, Y/ f: X: S6 [, [4 }5 a5 E
9 H0 N) @+ m  z  Y4 [  |
* b/ J- Q% j& j6 P( j) H
; N7 B+ t; F: O* I
唱歌中...
" J8 P7 i5 X! l5 x0 h% Z9 N, Y6 Z% U4 ?4 M0 M$ `2 W7 u
4 ~) U' ~4 R9 @! ]$ I' r, `
7 }) Y8 D. u( T$ e4 \6 l8 j

0 S/ U% H  u% R雙手舉起來~@@
; B6 Q9 Q) J9 c
7 p8 O' M. G4 V1 V5 d8 F( \# q7 J: `( i: w* {, z

- |% o; L1 K; y, K. W2 [
: [1 E* R$ |; h6 p+ [% {/ a9 c
/ Y. Q2 x0 E' b8 a
4 B$ h4 o/ t7 K* T3 {+ T2 \; c" H; v7 n( k1 R: H$ D' D
唱完~揮手告別
# t/ V" O6 W; ]: C5 h% U0 x9 ?! r
% F2 N$ Z; p$ {
/ I% J  }0 c5 h
* a' B5 {  ]9 _5 h/ W8 Q/ a7 y0 W, h  A" F" h
準備下台!9 O/ N( p' {7 M$ a/ s5 [: E

8 m, K1 w4 i6 o: s
7 q, O9 ~& l1 p: T" S" \) K0 Z5 G2 w
. m8 F% Y+ `$ @0 k+ W
平常還要做伏地挺身~維持好身材
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊
                   

是淡水龍蝦嗎?
幽靈水族

TOP

帥唷~" i- r" @; A% F$ g" }
可以分享是合種蝦種嗎?
                   

TOP

感謝分享....
幽靈水族

TOP

返回列表