返回列表 發帖
3 ^* @' F. {. n2 D. _

$ Z  h% }8 ~- u3 ]) @) t6 X5 W: F, r
準備上台表演
  T* v6 r, O+ D, _, ]& l9 V: j
* V- v) ?" ]' q1 D  k4 @& W
: O# X# t) r' j: ^- L" I7 ~2 G' r; I2 k. X, ^! y
8 w5 O% @; U) S3 z6 ~( O3 u7 L- |
唱歌中...4 Y/ u7 D: e- m- Y" a+ R+ F

# D5 ~5 m& `* n  ~) [+ s4 l9 \9 p* Q7 i3 m6 o8 N- V: K
. m: `# Y1 y/ V  {
9 h  x, C* N# X9 @4 B
雙手舉起來~@@
6 C' c. K, |8 m; m# d- Y9 ?) p1 h" ^" v

4 I5 @" J0 g6 P/ E  L+ Q; ~' M
0 k# X- V* v6 Z* h7 Y0 l) n+ i

( S& D/ e" x9 T
5 i7 Q9 k7 T3 M# Y! ?7 Q6 N1 f" g; y' Y+ i; Z" W% @
唱完~揮手告別
2 m; Y4 t' V* n: _: c& }5 Y& h" u/ v( j+ E1 S
" V$ f) Q. w) `+ H1 K4 r$ u
. n5 O! z' n  e6 l3 R
) y% k9 o& D* h8 R" ?9 K
準備下台!
: l/ U. K2 m3 z; p" O3 ?' ~
6 E" J4 @* B" d7 ?8 I" B, c" Y
# \* K$ ~( {0 D- E, z! I4 d
$ ~5 V6 u/ ?& U4 q
& \+ G  n" X, O, r0 m3 M  z& s平常還要做伏地挺身~維持好身材
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊
                   

是淡水龍蝦嗎?
                   

TOP

帥唷~1 s) J+ Y3 v! f1 Z, N& J
可以分享是合種蝦種嗎?
幽靈水族

TOP

感謝分享....
幽靈水族

TOP

返回列表