返回列表 發帖
6 X: n7 ]$ D/ g, o7 d* k! X& _
; u0 |& O. |0 H( b4 C+ N' x

7 v2 _  O0 W. a. R! j準備上台表演
# a# V) S; C9 @5 ?* m6 ~
1 o. F' z5 R" w1 y
  Y' c8 d8 J# I+ S+ H/ P( x$ D# K
9 d) D  j% v, y; n& U% M& u! Y7 q# m
唱歌中...
( e' p* X) T5 l8 G5 Z5 z4 U
0 Z; M+ o2 r7 U. _! c0 s! |
4 v: Z" }9 E/ S! ^8 q, M. K  m3 C. H4 b; s" ~- w4 o! V! R

4 v9 N' x; N  A9 D) R雙手舉起來~@@1 h1 h/ V$ a" h" N6 x0 y

$ g+ Q/ t" r5 l6 ^! `. d4 \0 X2 M  @7 C# J4 M

; T: O' k# e& F, M" J# q( S/ H  K5 j: K

- R9 E- \+ A( e) k6 I2 i( |8 M' b- y9 U7 i  v& J/ l

0 H# \4 |) q4 t6 {. G6 K唱完~揮手告別
0 W. I7 y2 y9 w% d0 S8 `8 l- o) p6 N/ L8 [2 U  h4 a
- ?* e( }3 M) Q9 z

  K7 n6 n! U: Y3 a- ?
' b& e1 p# G; {3 ]) V準備下台!
0 A; v3 t. A7 u* W! \: X
& P1 s. Z1 O4 T& \8 S
  L; {2 a6 X$ S8 K3 d9 A8 G9 W
! R1 y6 F1 p- h! x4 ~% L7 I/ Y* U2 B6 x; F( |7 n2 K6 J3 L& d7 r
平常還要做伏地挺身~維持好身材
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊
幽靈水族

是淡水龍蝦嗎?
幽靈水族

TOP

帥唷~( s5 C- I, @, q4 ~8 }6 _1 H
可以分享是合種蝦種嗎?
幽靈水族

TOP

感謝分享....
幽靈水族

TOP

返回列表