Board logo

標題: [【原創作品】] 可以幫我看這幾隻異型叫什麼嗎? [打印本頁]

作者: gn01625123    時間: 2015-4-12 17:30     標題: 可以幫我看這幾隻異型叫什麼嗎?

最近入手新魚缸
9 C; Y( ~  o0 U* x& e8 y1 V" @) P  C0 k5 C$ ?" Z( Y  W7 O4 Z2 @0 P
原主人有一堆異型 但我都不知道名子1
5 g  b) V# q; m1 v, s6 G& I[attach]650367[/attach]
" _( t' b2 Z6 x) w$ K7 {2! K* j" E2 e" x0 S
[attach]650366[/attach]
+ q4 _) M6 v& E! {' }
' B6 Y" j8 e4 z* k- u# T* k# G' G3# f9 c  t5 u8 h+ y) S0 `4 o' W
[attach]650368[/attach]
  }8 s$ m6 G0 n2 x* U
$ g# K3 k$ S# D! _( [4
5 Z) G8 H$ f6 e0 Y5 L: a3 ~6 v[attach]650369[/attach]
作者: 超級水族新手    時間: 2015-8-16 23:22

我只知道第三張照片是  大帆倒吊鼠
作者: 阿紳    時間: 2015-11-17 20:00

我怎麼覺得圖2是艾爾溫妮...
作者: 六角恐龍魚    時間: 2016-2-6 01:23

1是皇冠直昇機
+ @: l: r; H$ x" |( P4是潛艇鼠
歡迎光臨 水族寵物龍魚專業網 (http://cfish.idv.tw/) Powered by Discuz! 7.2