返回列表 發帖
回復 20# ae0517 4 b2 ?+ }( |- b' {5 m; I4 @* a

- y: B! S4 p$ h# i' H' |6 n5 {我的缸~
9 ]8 L" x. {6 {) J, a$ F溫度28& _: I" e; T3 Q1 {
ph6.5-7
2 b5 G. m  s( \1 b7 z! U2尺缸5 v$ u7 a" x# d; y" T5 ^4 r: J
雙外掛過濾
. q  @  s( K; T可到我的部落格看看~
7 V; z/ D# }& I2 m( M$ O只要在奇摩打   如何拍魚   就可找到
                   

TOP

拍的太美啦!
                   

TOP

回復 21# PHOTOFISH
6 Z: _9 F% w5 F- k1 Z7 v- X
/ b7 J! F4 L& B: A
) P4 ~2 K3 V6 N" `感謝大大~4 j: s; T; G* j! I( }
我馬上去你部落格看~) W4 V4 ]& ]' @+ o
                   

TOP

回復 21# PHOTOFISH
6 E$ D& ?+ _1 O$ _2 E, f& K) e" l, J8 l

2 _3 I/ ~0 `4 h  ]* T    謝謝大大分享2 M3 z$ x1 [4 y1 ~! k' H9 }
                   

TOP

今天敗了1對圓球荷蘭鳳凰~" N/ @( ~2 f" k5 b. g
有跟老闆說要一公一母~1 [1 V; P6 B3 V$ U. m
還跟老闆說母的肚子有紅紅的~$ S& O' B* j, A
看老闆好像是隨便抓的~7 W; g' J# P2 A% Q$ J# N
不知是不是真的一對~% D  t2 W+ E' ?0 @$ M( a& \
2隻都躲起來~& R7 Z' a/ Q" q) \  p
沒辦法拍照~
1 H* f- j* N) |% c: g& |! K/ [9 {$ L可能還沒適應吧!!都不到50元硬幣大~
0 }! V( z8 _& ^: [改天再PO上來~
                   

TOP

大大我想請問你幾個問題~
1 r6 s6 {4 Q" H. X/ y& ^我想養圓球鳳凰~
5 x0 U. Y0 F  p9 a2 L& t/ k可是我不知道溫度要設定多少?8 l/ X' B+ t: v. i& n+ s
PH值要多少?& W/ M! T# R5 N* m; V& f$ X) i
要用怎樣的過濾方 ...: E6 g0 @, e0 o0 S4 w) P( A- f5 c
ae0517 發表於 2011-12-20 22:37
+ i" ?6 o/ q! R6 N: M& z/ X5 i
. E1 H5 \/ G6 o4 f' B
8 d  `. {" c& {4 G# i5 v  V
    溫度28度  PH值弱酸(可用黑土) 2呎缸可用外掛的過濾器 我想就這樣養短鯛不會很困難。

TOP

拍的真漂亮!!
8 |/ T. ?4 z8 e4 Y5 l大大真是厲害!

TOP

相機也太讚了~連魚仔都拍的那麼清楚
& y& S8 {" W. a" d6 Z+ S畫面很漂亮感謝分享~讚

TOP

感謝分享………讚

TOP

好水~~好漂亮!!' L: Z( |# `$ I. d- N1 o
我養都殘念@@

TOP

感謝分享

TOP

哇!好漂亮唷!大大太厲害了!!不知道這種魚好不好照顧!看了心動了!!

TOP

一堆巧克力娃娃(誤)

TOP

回復 1# PHOTOFISH
6 H; o) J# |( v" Y( \; l1 [
. O7 m9 {9 E3 j0 b4 ^7 `
$ f: f5 y9 c3 [- N4 j5 j: u    好美好美!!!
/ w( N" u& x) S7 A$ h我才剛買短鯛回來養..
7 C( Z, Z1 i+ Q0 `4 {期待也能繁殖成功^^

TOP

回復 4# PHOTOFISH 1 V7 V$ z# Q1 _5 Y: o/ J% ^5 ^$ b: m
. I2 X5 R6 k5 Q% {8 u0 [3 Z
$ ^5 C8 J% J4 \; _3 p
    請問大大用蝦咪相機鏡頭 @@"
+ ?. {! Y% T2 Y0 J  P) Y8 e0 j拍的超美...

TOP

返回列表