返回列表 發帖
感謝; R. A. f0 z8 @) q1 i4 k* [
$ t7 N$ |% f* B* l7 @
汐止黃先生 回購1kg) S+ \4 M& ^( V! N
梓官蔡先生 購買2kg
幽靈水族

TOP

感謝
, R) t) _; n0 I/ `, B

4 b, Y( y" k6 a7 Y" O
基隆莊先生 購買400g
9 \( U9 T% y8 s1 Y- Z& Z8 r: f  |+ H; }  T9 e1 j
幽靈水族

TOP

感謝6 K0 h) w6 P  A+ l
2 u% n9 k3 f2 Y
鳳山邱先生 購買1kg
% d) R3 [- H2 V! }3 c# F, {- G3 {: n
幽靈水族

TOP

感謝- n6 h5 u. ~8 _2 p. J+ e2 g8 @# a

6 h6 S0 C2 E; ~  F3 |
苑裡傅先生 購買1kg
幽靈水族

TOP

感謝
/ E  W6 o1 G: f- b/ u% g/ Q
/ w) q* a8 K1 d, ^' C- Q
岡山李先生 回購1kg, H- ~) I* h( C  }
桃園高先生 購買100g

4 g9 J# `! X. @7 G5 I! }苑裡陳先生 購買1kg
3 J" P! w! R: g, j# ], i高雄魚友    自取1kg
7 d$ {  i% V) G+ {/ u9 f
/ _0 A7 g- Q, K4 L5 f" C, {3 ]" C

! R0 n6 m8 r, j
1 x: h3 O3 n6 ?/ h6 r
幽靈水族

TOP

感謝
" _, Z, ?# b0 e3 a, I- v
1 }! K8 Y3 @- }
高雄郭先生 自取2kg* y. c& l/ E+ p& q* O
新竹黃先生 購買200g
& |' S1 n0 |. r5 r0 z" N! _
/ Z  L) ?: c9 D2 m8 Q( X

TOP

感謝6 h1 ~3 W4 q7 q2 L" Z8 r' Q: ^
3 z) k+ u7 O; r1 X3 b
台南蘇先生 購買100g
' H% _% j# J. L/ l* d/ J5 L鳳山高先生 購買400g

- n  \+ L  k' L8 Y( D新營周先生 購買200g

TOP

感謝9 [8 T0 E6 g9 g6 X  x
  \: @( a7 N/ J" d- x5 p" ]
新莊王先生 購買100g
  t6 ~3 ?, M2 o# G5 z& q. p* \7 }2 ~烏日陳先生 回購2kg
, p) W" x) ]6 C5 s* M1 ~, i$ X
高雄傳先生 自取2kg
: A8 ?$ D/ ~! c' A1 N: i  @高雄林先生 回購100g

TOP

感謝
& O( o$ H* |+ _" X' r' z0 a, b8 d
三重姚先生 購買2kg6 ~4 s4 ~  S' [5 V
石岡巫先生 購買1kg

TOP

感謝
" v& Q( }8 c" D5 S. [; t3 N) w/ a% P& L- K( q$ P
觀音黃先生 回購1kg
* h' L$ P' T8 a" }- n) U6 P龜山黃先生 購買2kg& w, x+ A1 m3 [5 L
高雄陳先生 回購200g

TOP

感謝* p6 Y+ @  y  b! C& Y. B; u
, f$ D# K) A9 H; F1 \
中和魏先生 回購400g
* q7 ]1 w, Z& P( A  D7 J( D高雄郭先生 回購300g

TOP

感謝
5 g3 V/ |  l9 T$ \9 u8 W7 {9 T
! ~2 W9 i6 e3 o7 @% j
南港徐先生 回購2kg

TOP

感謝& S  R5 x+ e9 y: I/ ?2 m
3 K! v7 M; [" n/ a
霧峰劉先生 購買2kg

. _: w' M: {, Q# p; N士林李先生 購買2kg

$ r. G+ _( ?5 ^/ x內湖曾先生 購買200g# \# A( M7 I+ B; Z( f
大樹徐先生 回購200g
) {: ?+ V% w: o5 X1 ^, \9 ^+ W高雄郭先生 自取100g# D* v7 B" [* N" |: m
高雄黃先生 自取200g
* E0 l2 P# [1 a. \* w8 x嘉義劉先生 購買200g

TOP

也可用line聯絡...隨時回覆7 A( k) _/ O' e

* n/ V9 _$ R/ Y% g. T0 d6 j
ID:seven7711(7號魚舖)

TOP

感謝
6 s! z+ O. i, S$ m' H- @6 f7 F5 K  K+ Q- j3 \4 V3 m
台中江先生 購買2kg
# @. _2 G+ S. }4 R民雄廖先生 購買500g
: L- c+ ^' c; @. }8 f
埔里陳先生 回購10kg# R5 y$ V2 {- ^* B
高雄郭先生 回購1kg

TOP

感謝
$ D$ T& @  h! y5 ~
$ C+ q/ k2 z/ ^' l( d6 g北投翁先生 回購1kg
6 v7 ?8 ^  V/ X8 p" C" H高雄鄭先生 回購1kg
" N( K* A+ G; [, L+ s溪湖楊先生 購買2kg

" m: f/ O! p; g6 _; f) g4 Z$ _

TOP

感謝
+ J+ W7 b. R. R4 J( @8 I% j2 J5 g: G) A& x
台南蔡先生 購買5kg- V, ]2 X; Y% }* q9 m3 o# v$ [9 G
內埔鍾先生 購買2kg
! }5 z0 R; `  |( e$ P9 s' A9 m台北陳先生 回購20kg
: L/ z8 y3 j! B  O" l高雄謝先生 自取200g

TOP

感謝0 R3 b* s, Y& A* A: |/ ^% K
" c+ F7 h/ |1 t  r1 W5 H# b* b
高雄張先生 回購1kg* ^1 [) q+ u5 Y5 L0 A
永康林先生 回購1kg0 Q" Q( O  W, h9 j
新莊廖先生 回購300g
/ B! e- f, H; l3 e' l: J5 C
9 L  Y5 B% X& y3 V- ]* l8 e" y

TOP

感謝
9 n, B! P$ ?' B" m/ J& e( x( `' y
7 r& V  d! K9 J" D  P% [0 V) U/ K大雅羅先生 回購1kg
/ z! e7 y; j& p4 c: t3 I宜蘭胡先生 回購1kg* j7 `1 g7 M! c6 j; f3 ]
高雄李先生 回購100g% B# _) b" Z1 o4 g5 m% S8 c4 u6 V
香港蘇小姐 購買2kg
7 g: n- w. j8 T+ M% K2 a. r1 q板橋郭先生 購買200g
. ?" @& @: ^- D& s& Q$ x  j% o3 b三重杜先生 購買3kg

TOP

感謝
5 W8 Z/ p$ H' Q: i- a. F! W+ L9 i1 p8 Q9 `! n
中壢林先生 購買200g
! V' D' C' Z" u中和陳先生 回購20kg

TOP

返回列表