返回列表 發帖
感謝
) t5 a3 P6 m/ I$ P
: }  j7 B6 y% [& R
高雄蔡先生 自取4個

9 Z# u( `5 u1 Y3 }3 K1 o: S; G& s) F5 O* S8 k
幽靈水族

TOP

感謝8 e8 J, R2 G/ W. {: j3 M
+ ^3 a% I4 y( u' N' K
北投劉先生 購買2個
幽靈水族

TOP

感謝) Y( S7 Z* |: F: f2 Y  ?5 u

7 d2 W' i# c3 L; b; O- v6 l旗津陳先生 購買1個
幽靈水族

TOP

感謝4 N. r( q, N% k/ B; v$ T

; t; r. m- m( \+ G3 a! G南投侯先生 購買8個
幽靈水族

TOP

採郵局包裹寄送到府...亦有貨到付款服務
' J: L/ I: y" E
# j! u4 }, h+ Y4 R8 {# Q$ t( m) L
也可以7-11取貨付款
) v1 t' T/ U% I$ C
5 P% a  ]) E5 c1 X" y8 _提供多種服務...訂購方便~~~~
幽靈水族

TOP

感謝8 Q; n: i$ s# m* s* k3 W( u1 w

7 O5 J6 F  ]3 Z; v9 ^基隆黃先生 回購1個

TOP

採郵局包裹寄送到府...亦有貨到付款服務
# C1 P/ ^4 T9 t9 y5 l

9 b! i) Q7 N5 V5 w提供多種服務...訂購方便~~~~

TOP

感謝+ N1 x3 b3 K* U3 E

; A$ U  Q* J1 o高雄賴先生 自取4個

9 \' \. m7 ]) k% Z" L# U0 Y" v; u3 W板橋柯先生 購買2個

TOP

感謝5 k6 N* `- a# L. M! b; h) k

1 o, R+ L9 y  M/ T4 w
鳳山盧先生 購買3個* p1 l8 _: v' G5 R, Z
觀音曹先生 購買5個

TOP

感謝
! C# x/ b, c5 K; n* R2 `$ K) ?0 B: d8 q& y9 o0 p- @5 b8 O* \
鳳山江先生 購買1個; {9 B- ]% j( ^/ i" k) s

TOP

感謝
8 w* T! D, t, ^6 k. B

7 W- N2 X/ Z" \6 {1 j岡山林先生 購買2個
8 A5 P" J" U7 ]6 K5 W; D高雄蔡先生 購買3個

TOP

感謝
6 O7 I6 h9 D) p- J; e4 k$ c
- i2 b& c4 X/ y. m5 T
台中林先生 購買1個
8 D/ ]. n& u: b% j4 {平鎮彭先生 購買6個

TOP

感謝+ h/ s; I; r2 X% _( A) [0 R
6 p6 D. K$ D" X* d: H
高雄楊博士 自取10個8 D8 I# ]  u' F& q

TOP

感謝6 g6 I4 i! C$ H

7 p0 c2 ~+ F( T  {/ G1 {# v1 ^龍井廖先生 回購3個

TOP

感謝- u0 @6 b+ o/ \+ H
: P* n/ B2 P8 N9 h; K7 I( F
土城林先生 購買3個

TOP

感謝
! w/ `! y7 L7 l
0 N3 C% p- j$ c% D- k
高雄簡先生 自取3個- Y- S, X1 s" P2 U; `; p
潭子羅先生 回購2個

TOP

感謝
  ~/ K- P6 b" f
% Y0 \4 w1 J; B  x4 K
小港簡先生 回購40個

TOP

感謝
9 N2 ?2 R8 t, B
4 L5 H1 F8 i2 r
南港陳先生 購買2個6 M# a+ e7 S) [& r
鳳山吳先生 購買4個

TOP

感謝: A- e1 g- N2 _$ Q2 Y/ u
' z4 S9 ^* U! \& m: Q% b1 w, q+ w
新莊林先生 購買5個

TOP

感謝
+ D+ ?! f! Z* B. ]- k
! }) g3 w: E0 s5 o0 D
大村賴先生 購買4個

TOP

返回列表