返回列表 發帖
感謝: N7 F" h8 O8 \2 w
0 X# k. b2 ?' t& e$ ~1 S! \) y
崁頂黃先生 回購1kg; H( Q/ H$ O) j" Q

% ]/ I( P9 T- F* ~! U  y- G
幽靈水族

TOP

感謝) M$ |9 n( i% F

% d7 M2 l3 j% [" m1 D0 W
高雄鄭先生 回購1kg
  U, Z# N! |+ p* J7 Q$ P4 `汐止林先生 購買3kg
幽靈水族

TOP

感謝
9 f, C7 ]' K/ T3 a( D, j6 t0 |+ y) S2 g$ @
高雄魚友    自取1kg
" Z$ m  ]4 P8 q4 g9 ^2 J2 g9 ]瑞芳吳先生 購買1kg
幽靈水族

TOP

感謝
7 [% b# h* y  I1 z+ \) m' H0 H
9 Z" ^# i$ u3 F! g1 i/ n
旗山何先生 自取1kg
( l9 f$ H! l& y0 s  O3 V% u; T
  y" t: a- F6 G
幽靈水族

TOP

感謝
  n4 ~7 N- m7 z6 F( t
8 D( A# q, i1 }! |( g* t2 F
大寮蔡先生 自取3kg
幽靈水族

TOP

感謝
4 [; s" Y: j$ S& R% v
: }+ n" r* r! }, y# w  v, t3 S
高雄曾先生 自取1kg

TOP

感謝
7 j$ k, `* S3 W+ G7 ~7 t; N* A! e
新店蔡先生 購買6kg7 ]2 j/ b/ ^, i1 k; e
花蓮徐先生 購買3kg

TOP

感謝
$ y2 u1 M$ I) Y# ~9 @; A  p) r3 ]! \& ~3 K( q2 @; u
高雄謝先生 回購2kg3 m; p3 q) h) n3 c
板橋陳先生 購買1kg

TOP

感謝- G: d. _$ h1 I% S

) H, L7 [6 s0 O2 b. m+ D/ T新店郭先生 回購3kg

8 k. I* U! P1 S  W

+ @( r% B; P; ]4 E( {; j
: R. L5 Y4 I- _( |, u6 \
, P; _$ I# ^/ e+ @

TOP

感謝/ \1 j# }8 l$ M8 \/ a, r

! J/ p; W6 l% [# M* M, {! z大林王先生 回購1kg

$ K0 z4 E. _! ^# i4 ~

, @' p1 P6 b; J
' \; d0 }, }! n: u3 y

TOP

感謝9 E/ z1 L- |1 T

( m" E' P/ C3 `3 U, k4 L! V龜山蘇先生 購買1kg
- I' O$ ?' T4 Y4 v

+ `1 b. D8 E  K% Y: g! Q

TOP

感謝& T# c( n% @; M$ h& a

! A$ d# a2 F1 \
台南林先生 購買3kg
& Y& J; t2 D( W0 |2 C* F0 c7 u  y
) P. ~. s/ W! |. \2 N, N

TOP

感謝. x; s5 R! R: b

& J4 _9 _, l/ ~9 K9 `/ \3 @
福興陳先生 購買1kg) o; `* F3 p# c* }! {, \" O' R
土城陳先生 購買3kg

TOP

感謝/ x& Z" l6 h9 y

# u# `. L0 A2 l' t  |! S8 d% Q
嘉義鄭先生 購買1公斤- U7 A9 ?; }5 N
左營楊先生 購買3公斤

TOP

感謝
! F* W  V; E. b) k: ~) B' ?3 T' r( w
# }- I8 e/ e) t9 r3 {六腳李先生 購買1公斤

TOP

感謝
2 x# g. m+ u! A
2 O/ h! _/ `' g4 B. l鳳山林先生 購買1公斤

TOP

感謝
$ H! b' Y+ V9 V  o4 C/ Y" ^; I3 I( W7 P
高雄陳先生 自取3kg
$ Z  T$ m) y( R- ]. K
三芝華先生 購買1kg1 X# v6 L% I: u2 N5 p! l
羅東吳先生 購買3kg

TOP

感謝
1 X5 a/ d' t8 }  E0 L: D0 n" G
/ U) \2 w% {4 x- k8 s) r嘉義李先生 回購1kg
4 p, o# _+ z+ t& P
台南蘇先生 購買3kg
( d$ b* {, V! t
前鎮李先生 購買1kg4 b2 ]" f- J7 B* V5 t
北市夏先生 購買1kg

TOP

感謝
- {1 @  g, J1 x' o% T: G, g! S7 ?1 h6 i7 [* O
中壢羅先生 購買1kg
1 H. ?% r3 U3 X5 A& ]  u% b7 ?
玉井賴先生 購買1kg
* }7 E  }$ A, B+ U* o高雄楊先生 自取1kg

TOP

感謝
2 _2 @, n$ f7 S- @9 y- t
: c9 @, }0 L% Z% M, r- U高雄林先生 回購1kg

TOP

返回列表