返回列表 發帖
感謝2 j7 N2 n! n8 i0 i* y

' I) z# p/ o. W1 B
崁頂黃先生 回購1kg$ ]/ w4 [1 ^6 w, ~

4 G" s# N# w8 a7 T: ]( j1 w
幽靈水族

TOP

感謝
/ Z$ q; Y. ~' f" \9 F) d  L  ^6 E# Y4 d. H# H& h% D$ u1 y) d3 o
高雄鄭先生 回購1kg+ j/ }! b3 Z& U6 |
汐止林先生 購買3kg
幽靈水族

TOP

感謝/ ?7 [( m) ~: O) \1 t% L' |" D

& T) ~* g8 X, L2 |
高雄魚友    自取1kg
7 X+ i  w; E+ [, T9 s5 W) b+ m瑞芳吳先生 購買1kg
幽靈水族

TOP

感謝
) ~/ W" C: Z7 S1 f# F0 l. f

7 u$ z, u2 N% ~4 K5 ?; z9 G6 x8 B( L旗山何先生 自取1kg

. l0 |7 j  `/ b) s
4 ?7 d- g# N9 }1 T
幽靈水族

TOP

感謝' K% ]! }) ~7 C) w  J

0 t4 O. B7 ^6 B  _$ q; q& J+ J大寮蔡先生 自取3kg
幽靈水族

TOP

感謝& T6 Y5 _/ D0 s8 A& W7 O4 i
' D' ]' @( R2 N
高雄曾先生 自取1kg

TOP

感謝
; a  @% H. M8 v) _. t( v# \9 D: H% e# D, {) v9 E$ {8 [& ]: D1 ?
新店蔡先生 購買6kg
: [1 k' v7 k) Y: ^花蓮徐先生 購買3kg

TOP

感謝! a, c5 @0 B0 [
% A- p6 A7 \: }9 O$ @
高雄謝先生 回購2kg7 ^2 U; D. n+ s6 E& T
板橋陳先生 購買1kg

TOP

感謝
# ~2 B- _4 a/ j! w

, G9 N4 s: t; ?新店郭先生 回購3kg

/ x' \! t9 s/ Q! `; J2 ^

7 p7 x$ b. T! L9 P) I& _+ y
( S; z6 }0 P: p. y( o; c
! Z4 k+ [- A0 B5 m; m

TOP

感謝7 P& Q0 D! F& B, v" J# ~& u

  m/ j; N, ^7 N3 I1 S8 j大林王先生 回購1kg
8 @( j& H# }6 L6 o

1 _% c) q$ k/ o( G7 A  W
* _' E7 c( M# ]' o  l

TOP

感謝6 d' Y' j6 M4 U

# I% ~- l. i; V+ S龜山蘇先生 購買1kg

% T* p8 `8 E/ _! K7 q' `

9 Z/ I: F* M( V( O! n

TOP

感謝& R2 C1 O/ U. ?: Z
7 t; X, L$ K* D' h8 R/ W
台南林先生 購買3kg
4 V2 u* g9 p9 D) |2 r' J1 W% U" H4 ^8 v; G3 N" o

TOP

感謝6 H% O8 s( [7 ^  {

! ?" N! g) Y) |# W6 Z# j1 ~+ j# Z
福興陳先生 購買1kg
# |9 e$ N* r7 O; T. d' L0 Y
土城陳先生 購買3kg

TOP

感謝- }2 S- B* [0 o: x% V
$ K3 ^# |* A$ c
嘉義鄭先生 購買1公斤
% r9 h( K+ d7 n' v  r- |左營楊先生 購買3公斤

TOP

感謝% H' [/ N8 R' \
3 f, I) d& S0 W
六腳李先生 購買1公斤

TOP

感謝( f. A; }- P9 T# j& |0 A
' n8 L4 ~9 q; T# i
鳳山林先生 購買1公斤

TOP

感謝
+ d) [) s: b/ l& r) x0 Z' V( ~  }
% f7 ]- a; _2 @( I6 U高雄陳先生 自取3kg
8 s$ x0 B& @* }$ `! I4 q+ |0 b0 o
三芝華先生 購買1kg
7 {- Q, o' v  {7 ]3 _8 w/ Y3 v
羅東吳先生 購買3kg

TOP

感謝" V1 R2 `  j$ y& ]
- `) Y( S/ A' ^* y
嘉義李先生 回購1kg
$ c, K$ w6 G7 y+ f4 V, V, Q
台南蘇先生 購買3kg% D( f$ U0 X& W7 s
前鎮李先生 購買1kg
" c! ^5 q9 G  |6 d北市夏先生 購買1kg

TOP

感謝
$ ?. D6 R+ F, n9 I' l( z: f
4 i' i4 H4 S( h) k% q( z  S: k% O中壢羅先生 購買1kg/ g. a+ d# m) z8 D/ u
玉井賴先生 購買1kg
. b8 O9 d& Y7 u$ V3 O高雄楊先生 自取1kg

TOP

感謝5 A" H. C% B% |+ Y. {4 ?' P
5 r9 |! }" T+ x9 e
高雄林先生 回購1kg

TOP

返回列表