返回列表 發帖
9 p* o7 _8 @# N1 Z4 }* b

# A" C! {9 ?; K# V) A" {, _6 j4 r2 d) p  q8 V% d, k; b
準備上台表演
  N( g+ ^. j3 k& E* k2 X9 N1 N1 ?0 H) [. L. v) M+ s+ _

* c3 v5 Y  J4 a9 a' J6 R) ?$ h
. {. j  g' H. K. ]
+ d0 }" A8 T; E2 [唱歌中...
3 Q0 c3 ~* `  Q- j' ^+ ^: w
  y6 E3 a6 X1 O6 K) Q
, P& {6 s: U" l; @1 F
1 z+ q) U% Z: U& `
. z: i# e7 G7 N  O' j% @0 V雙手舉起來~@@4 t0 e; `1 N+ p
. ~8 H8 B9 k$ X6 J* Q  y

1 @$ B3 Q4 P: R( c# `8 K. ]
' t* h* _" q8 z: n- o
9 ], H% Y" y% N0 Q; t- j! k1 s' x' n7 r

) i2 r' Z' l. |9 j; D  e( K% l0 l
唱完~揮手告別& B( F- j5 }- f4 |- |8 f% r4 F' B
$ w5 c) d( y( [
' K5 t% N# Q9 y$ B' g( U  {2 \4 ^
. E7 M) o1 I7 b3 E0 j. c; |
7 }( d! u9 ~9 P3 G
準備下台!
1 Y( V0 _7 H1 S8 k# H" J+ d
6 v# v5 K8 Z6 w, @( o
! k# i* ]! t, o+ z2 U' R$ ]
1 C8 _# d* \/ o! o# O( p/ T3 S' a) h% M
平常還要做伏地挺身~維持好身材
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊
                   

是淡水龍蝦嗎?
                   

TOP

帥唷~
7 X$ w* Z; t7 _可以分享是合種蝦種嗎?
幽靈水族

TOP

感謝分享....
幽靈水族

TOP

返回列表